01 Ekim’den İtibaren Turizm Payı Uygulaması Başlıyor..!

15.07.2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur.

Ajans kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerinin finansmanında kullanmak amacıyla ilgili kanun kapsamına giren işletmelerin yatırımcılarından veya işletmecilerinden (gerçek veya tüzel kişi) turizm payı alacaktır.

Turizm Payı Oranları ;

7183 sayılı kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca ajans kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerinin finansmanında kullanmak amacıyla ilgili kanun kapsamına giren işletmelerin yatırımcılarından veya işletmecilerinden (gerçek veya tüzel kişi) turizm payı alacaktır.

Turizm Payı ;

  1. Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk
  2. Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk
  3. Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk
  4. Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk
  5. Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk
  6. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki

oranına bağlı kalmak kaydıyla bu işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetlerden elde ettikleri net satış ve kira gelirleri toplamı üzerinden alınacaktır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

Turizm Payının Hesaplanması

Kanun metninde yer alan Net Satışlar rakamına tek düzen hesap planında yer alan “61.Satış İndirimleri” içerisinde yer alan “610. SATIŞTAN İADELER (-), 611. SATIŞ İSKONTOLARI (-), 612. DİĞER İNDİRİMLER” şeklinde ayrılan hesap kalemleri Brüt Satışlardan düşüldükten sonra ulaşılır.

Örneğin 1.000.000 TL brüt satışı, 300.000 TL kira geliri ve 150.000 TL satış indirimi olan bir konaklama tesisi için turizm payı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;

Net satışlar: 850.000 TL (1.000.000 TL Brüt Satışlar – 150.000 TL Satış İndirimleri)

Kira gelirleri: 300.000 TL

Turizm payının matrahı: 850.000 TL + 300.000 TL = 1.150.000 TL

Turizm payı oranı: 0,0075

Turizm payı tutarı: 1.150.000 TL X 0,0075 = 8.625,00 TL

Katkı payının beyanı ve ödenmesi

Turizm Payı, eğer ilgili KDV mükellefi ise tabi olduğu vergilendirme dönemini takiben ayın 24 üncü günü sonuna kadar ilginin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilecek eğer ilgili gelir veya kurumlar vergisi mükellefi değil ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek olan vergi dairesine ayın 26 ıncı günü sonuna kadar da ödemesi yapılacaktır.

Turizm Payına ilişkin bu kanunun 6’ıncı maddesi 01/10/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna göre, turizm payı ödemeleri ilk olarak Kasım ayının 24 üncü günü sonuna kadar beyan edilecek ve aynı ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödenecektir.

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacaktır.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara