Şirket Kuruluşları İle Alakalı Türk Ticaret Kanunu’nda Önemli Değişiklikler

Şirket Kuruluşları İle Alakalı Türk Ticaret Kanunu’nda Önemli Değişiklikler

İmza Sirküleri Ticaret Sicil Müdürlüklerinde Çıkartılabilecektir

MADDE 21- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

Yukarı değişiklikle noter huzurunda çıkartılması gereken imza sirküleri artık il ticaret sicil müdürlüklerinde çıkartılabilecektir. Bu değişiklik sonucu sicil müdürlüklerinin iş yükü elbette artacak ama masraflar biraz daha azalacak. Bu düzenleme 10.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞLARINDA DEFTER TASDİKLERİ NOTERDE DEĞİL SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILACAKTIR! DİĞER DEFTER ONAYLARI NOTERDE YAPILACAKTIR!

MADDE 22- 6102 sayılı Kanunun 64’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya altıncı cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ile aynı fıkranın mevcut yedinci cümlesine “noter” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ticaret sicili müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

“Ancak anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır.”

Yukarıdaki yapılan değişiklik sonucunda anonim şirket ve limited şirket kuruluşlarında defter onayları ticaret sicil müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Bu düzenleme 10.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 223’üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir. ”

Bu değişiklik öncesi anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında defterler istenirse noterlerde de tasdik edilebiliyordu. Değişiklikle birlikte kanundan noterler çıkartılmıştır ve kooperatiflerin de kuruluş aşamasında defterlerini sicilde tasdik ettirecekleri düzenlenmiştir. Yürürlük tarihi 15.03.2018’dir

Yapılan değişiklik öncesi anobim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında istenirse noterlerde de tasdik edilebiliyordu. 15.03.2018’de yürürlüğe girecek olan değişiklik ile birlikte  kanundan noterler çıkartılmış ve kooperatiflerin de kuruluş aşamasında defterlerini sicilde tasdik ettirecekleri düzenlenmiştir.

ORGAN TEMSİLCİSİ, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ VE KURUMSAL TEMSİLCİ DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR!

MADDE 23- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Kanunun 428’inci, 430’uncu ve 431’inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceden yürürlükte olan 428’inci madde organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci konusunu ele almakta idi. Bu madde yürürlükten kaldırılmış olup buna paralel olarak 430 ve 431’inci maddeler de yürürlükten kaldırılmıştır.

LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYENİN 1/4’ÜNÜN ÖDENME ŞARTI KALDIRILMIŞTIR! TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ YAHUT YARDIMCISI YETKİSİ YETKİLENDİRİLMİŞ MEMURA VERİLMİŞTİR!

MADDE 24- 6102 sayılı Kanunun 575’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” ibaresi “kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25-6102 sayılı Kanunun 585’inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” ibaresi “ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz.”

Limited şirketlerde taahhüt edilen sermayenin ¼‘ünün bankaya yatırılması şartı kaldırılmıştır. Limited şirketlerin kuruluşunda asgari olması gereken sermaye 10.000,00₺ ’dir. Bununda ¼‘ü 2.500,00 ₺’dir. Bu tutarın yatırılması şartı yapılan değişiklik sonucu kaldırılmıştır ve kanımca şirket kuruluşları oldukça kolaylaşmış oldu.

MADDE 26- 6102 sayılı Kanunun 587’nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “noterce onaylanmasını veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı” ibaresi “ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” şeklinde değiştirilmiştir.

ŞİRKET KURULUŞLARINDA SGK İÇİN AYRICA İŞYERİ BİLDİRGESİ DÜZENLENMEYECEKTİR!

MADDE 18- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.”

“Bu bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca belirlenir, belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.”

Şirket kuruluşlarında ticaret sicil memurluklarına yapılan bildirim SGK’ya yapılmış sayılacaktır ve ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir. Bu düzenleme şirket kuruluşlarını kolaylaştıran önemli bir adım olmuştur ve 10.03.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Şirket kuruluşlarında bundan böyle ticaret sicil müdürlüklerine yapılan bildirim SGK’ya da yapılmış sayılacak ve ayrıca SGK’ya işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir. Bu düzenleme 10.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bu yazıda muhasebetr.com’dan alıntı yapılmıştır.

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara