resmi gazete

Kdv Tevkifat Oranları Ve Kdv İadesi İşlemlerinde Bazı Değişiklikler Yapıldı

Kdv tevkifat oranları ve Kdv iadesi işlemlerinde 01.03.2021 tarihi itibari ile uygulanmak üzere bazı değişikliklerin yapılmasına dair Katma Değer Vergisi genel uygulama tebliğin (seri no: 35) 16.02.2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğ ile 01.03.2021 tarihi itibari ile uygulanmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapıldı;

1- Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenme şartı getirilmiştir.

2- Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yapılan değişikliğe göre,  Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler arasına “Sigorta ve reasürans şirketleri, Sendikalar ve üst kuruluşları, Vakıf üniversiteleri, Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,” alınmıştır.

3- Yapım işleri ile birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında tevkifat uygulanmaktaydı. Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünde yapılan değişiklik ile,  KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacak.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacak.

4- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından uygulanan 5/10 tevkifat oranı 7/10 olarak değiştirildi.  

5- Fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile Fason İşlerle İlgili Aracılık Hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında uygulanan Kdv tevkifatı 7/10 olarak değiştirildi.

6- Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerine 7/10 olarak uygulanmakta olan Kdv tevkifat oranı 9/10 olarak değiştirildi.

7- Kdv genel uygulama tebliğinin(I/C-2.1.3.2.11.) bölümünde yapılan değişiklik ile Servis taşımacılığına ilave olarak “Yük taşımacılığı hizmetleri” de Kdv tevkifatı kapsamına alınmıştır. 

Tevkifat oranları ve kapsamı;  

-Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10)

-Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacak.

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.”

8- Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri’nde 5/10 oranında uygulanan Kdv tevkifatı oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

9- Kdv mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve tevkifat uygulanacak hizmetlerde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmakta. Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yapılan değişiklik ile  kurum ve kuruluşların kapsamı genişletilmiştir.

Buna göre,

“KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

10- Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulamasında yapılan değişiklik ile tablo aşağıdaki şekilde değişmiştir.

11-  Kdv genel uygulama tebliğine eklenen   (I/C-2.1.3.2.15) bölüm ile “Ticari Reklam Hizmetleri” Kdv tevkifatı kapsamına alınarak Tevkifat oranı 3/10 olarak belirlenmiştir.

Uygulama kapsamı;

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir.”

12- Kdv genel uygulama tebliğine eklenen (I/C-2.1.3.3.7.) bölüm ile,KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Kdv genel uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

KAYNAKLAR

Yazar Hakkında
Toplam 340 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara