gib

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

Katma Değer Vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (seri no: 34)  05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı

Tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapıldı;

1- KDV genel uygulama tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümününe göre 213 sayılı Kanun kapsamında  mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmamakta. Yapılan değişiklik ile hem alıcının hem de satıcının mücbir sebep kapsamında olması durumunda tevkifat uygulamasına devam edilecek.  

2– 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV’den istisna tutulmuştur. KDV genel uygulama Tebliğinin (II/A-2.2.) bölümüne göre, bu kapsamda beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesinin gerçekleşebilmesi için, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmemekte. KDV genel uygulama Tebliğinin (II/A-2.2.) bölümünün dördüncü paragrafında yapılan değişiklik ile buna ilave olarak faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilecek.

3– KDV genel uygulama tebliğinin  (II/E-5.),  bölümüne göre İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetler, finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31/12/2020 tarihine kadar KDV’den müstesna tutulmuştu. Bu bölümde yapılan değişiklik ile İstanbul İl Özel İdaresi, ‘İstanbul Valilili’ olarak değiştirilerek istisna süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

4- KDV genel uygulama tebliğinin  iğin (II/E-10.) bölümünde yapılan değişiklik ile, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde uygulanacak Kdv İstisnası 2021 e uzatılmıştır.  

5- KDV genel uygulama tebliğinin (II/G-3.) bölümünde yapılan değişiklik ile Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetlerine uygulanan KDV istisnası 31/12/2023 tarihine kadar uzatıldı.

6- KDV genel uygulama tebliğin (III/B-3) bölümü olan İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulamasına aşağıdaki madde eklenmiştir.

3.4.9. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade

İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerekmektedir.

Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri ise gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşmektedir.

Diğer taraftan, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre, yapı inşaatının tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten yapı kullanma izni alınması mecburidir. Bu izin, yapı sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespitine ilişkindir.

Bu itibarla, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınır.”

7- Kdv genel uygulama tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünde yapılan değişiklik ile, KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyecek.

8-  Özel esaslar kapsamında değerlendirilecek mükelleflerin işlemlerinin gerçekleğini ispatına ilişkin izaha davet hükümleri uygulanmakta ve izahın kabulü durumunda özel esaslara alınmamakta. Kdv genel uygulama tebliğin (IV/E-5.) bölümünde yapılan değişiklik ile bir ayrıma gidilmiştir. 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrasında, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziya uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış olan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespitler bakımından mükelleflere ön tespite ilişkin yazının tebliğ edilebileceği ve mükelleflerin beyanlarını düzeltebilecekler. 213 sayılı kanunun 370.maddesinin (b) fıkarasının uygulama kapsamına girmeyen işlemler bakımından ise İşlemlerin Gerçekliğini İspatına ilişkin hükümler uygulanır.

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara