gib

e-belge, e-fatura, e-irsaliye, e-döviz alım-satım belgesi uygulamalarında değişiklikler yapılarak e-adisyon uygulaması getirildi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 509)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (sıra no: 526) 09.02.2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı

Özetle;

1- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ile, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) e-fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapacaklar. Bu kişiler 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2- 5.000,00/30.000,00-TL’yi aşan faturalarda Gelir İdaresi Başkanlığı e-belge portalı üzerinden kesilebilmekte. 509 Seri numaralı tebliğin “IV.2.4.3. bölümünde yapılan değişiklik ile, 5.000,00/30.000,00-TL’yi aşan faturalar e-Belge düzenleme portalina gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıylada düzenlenebilecek.

3- e-irsaliye uygulamasına geçmesi gerekenler geçiş şartlarını sağladığı ayı izleyen 4.ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmeleri gerekmekteler. 509 Seri numaralı tebliğin “IV.3.6. bölümünde yapılan değişiklik ile, “1/1/2020 tarihinden itibaren; ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise müteakip hesap döneminin 7. ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçişlerini sağlayabilecekler.

4- 509 Seri numaralı tebliğe “IV.12. e-Adisyon Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiştir. Buna göre; Adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye Gelir İdaresi Başkanlığına yetki verilmiş olup, yazılı bildirim veya duyuru yapılan mükelleflerin yazılı bildirim ve duyuruda belirtilen süreler içinde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmaları gerekmektedir

5- 509 Seri numaralı tebliğin “V.9. Mali Mühür” başlıklı bölümüne eklenen fıkra ile, Gelir İdaresi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda Başkanlıkça belirlenen teknik koşulları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetkilendirebilecek.  

6- 509 Seri numaralı tebliğe “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi”bölümü eklenmiştir. Buna göre,509 Seri numaralı tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 01/05/2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilme zorunluluğu getirilmiştir.  

7- 509 Seri numaralı tebliğin “VIII-Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün eklenen fıkra ile, Gelir İdaresi Başkanlığı, kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “GİB Portal Yöntemi”ne göre kullanıcı hesaplarını re’sen tanımlayabilecek.

8- 509 Seri numaralı tebliğin “IV.10.1. Genel Olarak” başlıklı bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır.”

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara