Dijital Hizmet Vergisi Nedir ? (Rehber)

İçindekiler

24.10.2019 tarihi itibariyle ” Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” TBMM’ye sunulmuş olup Meclis Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucunda ilgili kanun maddelerinde değişiklik olabilir.

Dijital Hizmet Vergisi Nedir ?

Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetler dijital hizmet vergisine tabidir.

 • Dijital ortamda kullanıcılara sağlanan her türlü reklam hizmeti
 • Sesli, görsel ya da kayıt edilmesine yönelik olarak dijital ortamda sunulan hizmetler,
 • Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamın sağlanması ve işletilmesi hizmeti.
 • Yukarıdaki hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabidir.

Kimler Dijital Hizmet Vergisi Mükkelefidir ?

Dijital hizmet vergisinin mükellefi bu vergiye tabi hizmetlerin sağlayıcıları olan mükelleflerdir.

Mükelleflerin tam mükellef olup olmaması dar mükallefiyete tabi olarak Türkiye’de bunulan işyeri veya daimi temsilcileri ile gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi  mükellefiyete tesir etmez.

Kimler Dijital Hizmet Vergisinden Muaftır ? 

 1. Dijital hizmetlerden dolayı Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den az olanlar,
 2. Dünya genelince elde edilen hasılat 750 milyon € veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar bu vergiden muaftır.

Hesap dönemi içerisinde her iki haddin de açılması halinde muafiyet sona erer, vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme döneminde mükellefiyet başlar.

İlgili hadlerin arka arkaya iki hesap dönemi boyunca herhangi bir haddin altında kalması durumunda muafiyet izleyen hesap döneminde tekrar başlar.

Dijital Hizmet Vergisinin Matrahı Nasıl Hesaplanır ?

Dijital hizmet vergisinin matrahı verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle bir takvim yılında elde edilen hasılattır.

Hasılatın döviz olarak elde edilmesi durumunda elde edildiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz alış kuru ile Türk Parasına çevrilir.

Dijital Hizmet Vergisi Oranı Nedir ?

Dijital hizmet vergisi verginin matrahına oranın uygulanması sonucunda bulunur. Mevcut oran ise değişiklik olmaz ise %7,5’tir. Hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılması söz konusu değildir.

Dijital Hizmet Vergisi Ne Zaman Ödenir ?

Bu vergide vergi dönemi bir takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı hizmet türüne ve mükelleflerin iş hacimlerine göre aylık olan vergi dönemlerini üçer aylık olarak da belirleyebilir.

Dijital hizmet vergisi mükellefin beyanı üzerine tarh edilir.

Dijital hizmet vergisini ödemekle yükümlü bulunanlar takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairelerine ödemekle yükümlüdürler.

Hangi Vergi Dairesine Ödenir ?

Katma değer vergisi mükellefiyeti bulunanlar için mevcut vergi dairesine, bulunmayanlar için ise HMB tarafından tespit edilecek vergi dairesine yatırılmalıdır.

Dijital Hizmet vergisi mükellefiyet bakımından gerçek veya tüzel kişi adına tarh olabilir.

Adi ortaklıklarda vergi mükelleflerden herhangi biri adına tarh edilir.

Dijital Hizmet Vergisi Gider Olarak İndirilebilir Mi ?

Ödenen dijital hizmet vergileri mükellefler tarafından gelir veya kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.

Dijital Hizmet Vergisi Beyan Etmeme Cezası Nedir?

Dijital hizmet vergisine ilişkin beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini yerine süresinde yerine getirmeyen mükelleflere tebligat, elektronik posta veya diğer tüm iletişim araçları ile ihtarda bulunulur.

İhtarda bulunulan mükellefler hakkındaki bu durum GİB’in internet sitesinde ilan edilir.

İlanın edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde eğer yükümlülükler yerine getirilmez ise sunmuş oldukları hizmetlere erişimleri engellenme kararı verilebilir.

Genel Olarak Dijital Hizmet Vergisi Nedir ? Ne Değildir ?

 • Türkiye’de sunulan ve dijital ortamda sunulan reklam hizmetleri, dijital bir içeriğin dinlenilmesine izlenilmesine oynanmasına veya kaydedilmesi Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamın sağlanması ve aracılık hizmetleri dijital hizmet vergisine tabidir.
 • Dijital hizmet vergisinin mükellefi bu hizmetlerin sunanlardır.
 • Türkiye’de içinde elde edilen hasılat tutarı 20 milyon TL ya da dünya genelinde elde edilen hasılat tutarı 750 milyon € veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar bu vergiden muaftır.
 • Dijital hizmet vergisinin matrahı bir takvim yılında elde edilen hasılattır.
 • Dijital hizmet vergisi oranı ise % 7,5’dur.
 • Dijital hizmet vergisi takip eden ayın sonunu kadar beyan edilir.
 • KDV mükellefiyeti bulunanlar ilgili vergi dairesine bulunmayanlar Bakanlıkça belirlenecek vergi dairesine beyanname verirler.
 • Dijital hizmet vergisi mükellefler tarafından gelir veya kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirebilir.
 • Beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyenmükelleflere tebligat, ihtarda bulunulur ve GİB’in internet sitesine ilan edilir, 30 gün içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin erişimi engellenebilir.

Kaynaklar ;

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara