GİB

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname verme ve ödeme sürelerini gösterir tablo

Beyanneme TürüBeyanname Verme SüresiÖdeme Süresü
Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi
İzleyen yılın Mart ayının başından son günü akşamına kadar verilir.1.Taksit Mart ayı
sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı
sonuna kadar ödenir.
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri
memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
Beyanname verme
süreleri içerisinde ödenir.
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.1.Taksit Şubat ayı
sonuna kadar,
2.Taksit Haziran ayı
sonuna kadar ödenir.
Münferit BeyannameSerbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona
erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.
Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu
Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.
Yıllık Kurumlar Vergisi
Beyannamesi
Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci
gününden 25. günü akşamına kadar verilir.
Beyannamenin verildiği
ayın sonuna kadar
ödenir.
Tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde ise
ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.
Beyanname verme
süresi içinde ödenir.
Özel BeyannameÖzel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar
vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15
gün içinde verilir.
Beyanname verme süresi içinde ödenir.
3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 17. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen
ayın 17. günü
akşamına kadar ödenir.
Geçici Vergi
Beyannamesi
1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 17 Mayıs,
2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 17 Ağustos,

3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 17 Kasım,

4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık) 17 Şubat
1.Dönem 17 Mayıs,
2.Dönem 17 Ağustos,
3.Dönem 17 Kasım,
4.Dönem 17 Şubat.
Muhtasar Beyanname
(Aylık)
(İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)
İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
Muhtasar Beyanname
(Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)
3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 26 Nisan,
2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 26 Temmuz,

3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 26 Ekim,

4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 26 Ocak
1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem 26 Ocak.
Katma Değer Vergisi
Beyannamesi
İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi
Beyannamesi
(3 Aylık)
3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi
Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)
İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar BeyannameGelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: 3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir.
1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 26 Nisan,

2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 26 Temmuz,

3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 26 Ekim,

4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık) 26 Ocak
Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.

1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem 26 Ocak.
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
Damga Vergisi
Beyannamesi
(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)
İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
Damga Vergisi
Beyannamesi
(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)
Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15
gün içinde beyan edilir.
Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi
Beyannamesi
İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel İletişim Vergisi
Beyannamesi
İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verme
süresi içinde ödenir.
Özel Tüketim Vergisi
Beyannamesi
(I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar,

(II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar,

(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için
ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce,

verilir.
Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Veraset ve İntikal
Vergisi Beyannamesi
Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve
İntikal Vergisi Beyannamesi;

-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu
tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi
Beyannamesi;

-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde
verilir.
Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere
2 eşit taksitte ödenir.
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Emlak Vergisi

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.1. Taksit Mart, Nisan
ve Mayıs aylarında,
2. Taksit Kasım ayı
içinde ödenir.
Motorlu Taşıtlar
Vergisi
Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır.1.Taksit Ocak ayı
sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı
sonuna kadar ödenir.
İlan ve Reklam Vergisiİlan ve reklam vergisi beyannamesi, ilan ve reklamı kendi adına yapan mükelleflerce ilan ve reklam işi yapılmadan önce ilgili belediyeye verilmesi gerekir. İlan ve reklam işini mutad meslek olarak yapanlar ilan veya reklam vergisi beyannamesini, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın
20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye vermek
durumundadırlar.
İlan ve reklam vergisi,
beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık
ilan ve reklamlara ait
vergileri, yılı
içinde, iki eşit taksitte
almaya yetkilidirler.
Eğlence Vergisi1-Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır

2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın
20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir.
1-Vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. -Yerli ve yabancı film göstermelerinde vergi biletler kullanılmadan önce mahallin malmüdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır.
– Giriş biletlerini ÖKC kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler her aya ait eğlence vergisini en geç ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar mahallin malmüdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne öder.

2-Beyanname verme süresi içinde ödenir.

3- Her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye ödenir.
Haberleşme VergisiBir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Elektrik ve Havagazı
Tüketim Vergisi
Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın
20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.
Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Yangın Sigortası
Vergisi
Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiyi ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Çevre Temizlik Vergisiİş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır.
İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 1 ay içinde ilgili belediyeye bildirim verilir.
1.Taksit Mart, Nisan ve
Mayıs aylarında,
2.Taksit Kasım ayı
içinde, ödenir.
Yeni mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödenmesi taksit dönemleri itibarıyla farklılık arz etmektedir.
Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara