vergi sirkuleri

Belediyeler ve Bağlı İşletmeleri Tarafından Yapılan Şehiriçi Yolcu Taşımacılığında Ba-Bs Bildirimi

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : 19579043-105-E.72388

Konu : Belediyeler ve bağlı işletmeleri tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında Ba-Bs bildirim

İlgi:a) 04/04/2019 tarih ve 71376 sayılı özelge talep formunuz.
b) 15/05/2019 tarih ve 2019/355 sayılı dilekçeniz.

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuz ve ilgi (b)’de kayıtlı dilekçenizde, toplu taşıma faaliyetinizle ilgili olarak “muhtelif müşteriler” adına düzenlenen faturaların Bs formu ile bildirildiği belirtilerek;

– Akıllı kart bayiliği bulunan firmanızın, kart yükleme işleminin yanında yükleme yapılmak üzere kullanılan plastik kartların da satışını yaptığı, bu satışların “muhtelif müşteriler” ibareli faturalarla belgelendirildiği ancak bir aylık dönemde çoğu zaman bildirim tutarını aşmayan bu satışların Bs formu ile bildirilip bildirilmeyeceği,

– Ayrı ayrı gelir kalemlerinden elde edilen ve “muhtelif müşteriler” ibareli faturalarla belgelendirilen satışların bildirim tutarını aşıp aşmadığına bakılmaksızın toplu olarak Bs formu ile bildirilip bildirilmeyeceği,

– Şahıstan kiralanan şirketiniz bürosu için yapılan kira ödemelerinin Ba formu ile bildirilip bildirilmeyeceği, bildirilmesi durumunda brüt veya net tutarın hangisinin dikkate alınacağı,

konularında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu yükümlülüğün, 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir. Adı geçen Tebliğin (1.2.1.) numaralı bölümünde ”Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Yine aynı Tebliğin (1.2.2.) numaralı bölümünde ”Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre;

– Toplu taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere satışı yapılan akıllı kart teslimlerinin, bildirim uygulaması bakımından diğer mal ve hizmet teslimlerinden bir farkı bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu kartların satışı karşılığında “muhtelif müşteriler” adına düzenlenen faturaların toplam bedellerinin tebliğde belirlenen hadleri geçmesi durumunda Bs bildirim formuna dahil edilmesi,

– Farklı gelir kalemlerinden elde edilseler dahi, “muhtelif müşteriler” adına bir aylık dönem içinde düzenlenen faturaların toplam bedellerinin tebliğde belirlenen hadleri geçmesi durumunda Bs bildirim formuna dahil edilmesi,

– Şahıstan kiralamış olduğunuz şirketinizin bürosu için yapılan kira ödemelerinin, brüt tutar üzerinden Ba bildirim formuna dahil edilmesi

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara