Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.09.2017)

20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 30186 (Mükerrer)


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Donuk alacak: 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan donuk alacakları,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

“(1) Nazım hesaplar ile birlikte bilanço (finansal durum tablosu), kâr veya zarar tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, nakit akış tablosu ile kâr dağıtım tablosundan oluşan finansal tablolar, “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardına (TFRS 9) göre karşılık ayıran mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca Ek-1’de, katılım bankalarınca Ek-2’de; TFRS 9’a göre karşılık ayırmayan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca Ek-5’te, katılım bankalarınca Ek-6’da yer alan şekil ve içerikte hazırlanır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre oluşturulması gereken açıklama ve dipnotlar ilgisine göre bankalarca bu Tebliğ kapsamında belirlenen sistemi bozmadan ilgili bölüm, madde, fıkra, bent ve alt bendi izleyecek şekilde düzenlenir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(10) Aşağıdaki tablo esas alınarak, sektörlere veya karşı taraf türüne göre; ayrı ayrı, değer kaybına uğramış kredi ve donuk kredi tutarları, değer ayarlamaları ve karşılıklar, dönem içinde değer ayarlamaları ve karşılıklara ilişkin tutarlar kamuya açıklanır.
Önemli Sektörlere veya Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler
Önemli Sektörler/Karşı taraflarKredilerKarşılıklar
Değer Kaybına Uğramış (TFRS 9)Donuk (Karşılık Yönetmeliği)*Beklenen Kredi Zararı Karşılıkları (TFRS 9)Karşılıklar

(Karşılık Yönetmeliği)**
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)Temerrüt (Üçüncü Aşama)
1Tarım
1.1
2Sanayi
2.1
3.Hizmetler
3.1
4.Diğer
5.Toplam
*TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran ve ayırmayan bütün bankalarca Karşılık Yönetmeliği uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılan tutarlar yazılacaktır.
** TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayırmayan bankalarca, Karşılık Yönetmeliğinde yer verilen esaslara göre ayrılan karşılık tutarları yazılacaktır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ana ortaklık bankanın kur riskine ilişkin bilgiler” tablosunun birinci sütununda yer alan “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” ibaresi “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar” olarak, “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım” ibaresi “İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)” tabloları ile “Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları” tablolarının birinci sütununda yer alan “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” ibaresi “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar” olarak, “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım.” ibaresi “İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi” tablosunun birinci sütununda yer alan “Satılmaya Hazır MD” ibaresi “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar” olarak, “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar” ibaresi “İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” ibaresi “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar” olarak, “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar” ibaresi “İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “satılmaya hazır finansal varlıklara” ibaresi “gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklara” olarak, (f) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, (g) bendinde yer alan “Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara” ibaresi “İtfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen finansal varlıklara” olarak değiştirilmiştir.
“2) İlgili olduğu banka türü esas alınarak ve aşağıdaki tablolar kullanılarak; Standart Nitelikli ve Yakın İzlemedeki krediler ile yeniden yapılandırılan Yakın İzlemedeki kredilere ilişkin bilgiler:
(i) Mevduat ile kalkınma ve yatırım bankaları için:
Nakdi KredilerStandart Nitelikli KredilerYakın İzlemedeki Krediler
Yeniden Yapılandırma Kapsamında Yer AlmayanlarYeniden Yapılandırılanlar
Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yeniden Finansman
İhtisas Dışı Krediler
İşletme Kredileri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
 

Standart Nitelikli Krediler
 

Yakın İzlemedeki Krediler
Genel karşılıklar[1]
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı[2]
Kredi Riskinde Önemli Artış[3]
 

Standart Nitelikli Krediler
 

Yakın İzlemedeki Krediler
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Sözleşme Değişikliği Sayısı
1 veya 2 Defa Uzatılanlar
3,4 veya 5 Defa Uzatılanlar
5 Üzeri Uzatılanlar
 

Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
 

Standart Nitelikli Krediler
 

Yakın İzlemedeki Krediler
0-6 Ay
6 Ay- 12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl Ve Üzeri
(ii) Katılım bankaları için:
Nakdi KredilerStandart Nitelikli KredilerYakın İzlemedeki Krediler
Yeniden Yapılandırma Kapsamında Yer AlmayanlarYeniden Yapılandırılanlar
Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yeniden Finansman
Krediler
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
İşletme Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Mali Kesime Verilen Krediler
Diğer
Diğer Alacaklar
Toplam
 
 

Standart Nitelikli Krediler
 

Yakın İzlemedeki Krediler
Genel karşılıklar[4]
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı[5]
Kredi Riskinde Önemli Artış[6]
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Sözleşme Değişikliği Sayısı
 

Standart Nitelikli Krediler
 

Yakın İzlemedeki Krediler
1 veya 2 defa Uzatılanlar
3,4 veya 5 defa Uzatılanlar
5 Üzeri Uzatılanlar
 

Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
 

Standart Nitelikli Krediler
 

Yakın İzlemedeki Krediler
0-6 Ay
6 Ay- 12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl Ve Üzeri
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (3), (9), (10) ve (12) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) İlgili olduğu banka türü esas alınarak ve aşağıdaki tablolar kullanılarak; vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı:
(i) Mevduat ile kalkınma ve yatırım bankaları için:
Standart Nitelikli KredilerYakın İzlemedeki Krediler
Yeniden Yapılandırma Kapsamında Yer AlmayanlarYeniden Yapılandırılanlar
Kısa Vadeli Krediler
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
               
(ii) Katılım bankaları için:
Standart Nitelikli KredilerYakın İzlemedeki Krediler
Yeniden Yapılandırma Kapsamında Yer AlmayanlarYeniden Yapılandırılanlar
Kısa Vadeli Krediler
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
“9) Aşağıdaki tablo kullanılarak ayrılan özel karşılıklar veya temerrüt (Üçüncü Aşama) karşılıkları:
Cari DönemÖnceki Dönem
Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler İçin Ayrılanlar
Toplam
“10) Donuk alacaklara ilişkin aşağıdaki bilgiler (Net):
(i) Aşağıdaki tablo kullanılarak donuk alacaklara ve yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin bilgiler:
III. Grup:IV. Grup:V. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı KredilerTahsili Şüpheli KredilerZarar Niteliğindeki Krediler
Cari Dönem
Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar
Yeniden Yapılandırılan Krediler
Önceki Dönem
Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar
Yeniden Yapılandırılan Krediler
(ii) Aşağıdaki tablo kullanılarak toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
III. GrupIV. GrupV. Grup
Tahsil İmkânı Sınırlı KredilerTahsili Şüpheli KredilerZarar Niteliğindeki Krediler
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış(-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Kayıttan düşülen (-)
Satılan (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
(iii) Aşağıdaki tablo kullanılarak yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler:
III. GrupIV. GrupV. Grup
Tahsil İmkânı Sınırlı KredilerTahsili Şüpheli KredilerZarar Niteliğindeki Krediler
Cari Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Karşılık Tutarı (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
Önceki Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Karşılık Tutarı (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
 (iv) Aşağıdaki tablo kullanılarak donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:
III. Grup:IV. Grup:V. Grup
Tahsil İmkânı Sınırlı KredilerTahsili Şüpheli KredilerZarar Niteliğindeki Krediler
Cari Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Krediler (Brüt)
Karşılık Tutarı (-)
Diğer Krediler (Net)
Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Krediler (Brüt)
Karşılık Tutarı (-)
Diğer Krediler (Net)
 
v) TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı ayıran bankalarca donuk alacaklar için hesaplanan faiz tahakkukları, reeskontları ve değerleme farkları ile bunların karşılıklarına ilişkin bilgiler:
 
III. Grup:IV. Grup:V. Grup
Tahsil İmkânı Sınırlı KredilerTahsili Şüpheli KredilerZarar Niteliğindeki Krediler
Cari Dönem (Net)
Faiz Tahakkuk ve Reeskontları ile Değerleme Farkları
Karşılık Tutarı (-)
Önceki Dönem (Net)
Faiz Tahakkuk ve Reeskontları ile Değerleme Farkları
Karşılık Tutarı (-)
“12) Kayıttan düşme politikasına ilişkin açıklamalar.”
 
MADDE 10- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin dördüncü alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Bankanın sermaye benzeri borçlanma araçlarının sayısı, vadesi, faiz oranı; borçlanma aracının alacaklısı olan kuruluş ve varsa, hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin detaylı açıklamalar ile aşağıdaki tablo kullanılarak sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler:
 
Cari DönemÖnceki Dönem
TPYPTPYP
İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dâhil Edilecek Borçlanma Araçları
Sermaye Benzeri Krediler
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Katkı Sermaye Hesaplamasına Dâhil Edilecek Borçlanma Araçları
Sermaye Benzeri Krediler
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Toplam
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendi ile (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) Aşağıdaki tablo kullanılarak menkul değerlerden alınan faizlere* ilişkin bilgiler:
Cari DönemÖnceki Dönem
TPYPTPYP
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar
Toplam
*Katılım bankaları için alınan kar payı gelirine ilişkin bilgiler”
“c) Aşağıdaki tablo kullanılarak temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar:
Cari DönemÖnceki Dönem
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Diğer
Toplam
“e) Aşağıdaki tablo kullanılarak bankalarca ayrılan karşılıklar:
1) TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran bankalar:
Cari DönemÖnceki Dönem
Beklenen Kredi Zararı Karşılıkları
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
Temerrüt (Üçüncü Aşama)
Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılıkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Varlıklar
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Değer Düşüş Karşılıkları
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Diğer
Toplam
2) TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayırmayan bankalar:
Cari DönemÖnceki Dönem
Özel Karşılıklar
Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler İçin Ayrılanlar
Genel Karşılıklar
Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılıkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Varlıklar
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Değer Düşüş Karşılıkları
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Diğer
Toplam
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tablolardaki “Krediler ve Diğer Alacaklar” ibareleri “Krediler” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK 1, EK 2, EK 5 ve EK 6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
28/6/201228337
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.26/4/201428983
2.19/8/2015 29450
3.20/1/201629599
4.23/10/201529511
5.28/2/201729993
6.18/7/201730127
Ekleri İçin Tıklayınız
 
[1] TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayırmayan bankalarca doldurulacaktır.
[2] TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran bankalarca doldurulacaktır.
[3] TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran bankalarca doldurulacaktır.
[4] TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayırmayan katılım bankalarınca doldurulacaktır.
[5] TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran katılım bankalarınca doldurulacaktır.
[6] TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran  katılım bankalarınca doldurulacaktır.
Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara