2021 yılı Pratik Bilgiler

2021 yılı SGK ve Vergi Pratik Bilgiler Rehberi

İçindekiler

2021 yılı içerisinde günlük yaşantımızda kullanabileceğimiz SGK ve vergi konularında pratik bilgiler içeren rehber yazımıza hoşgeldiniz.

1) Aile ve Çocuk Yardımları

2) Amortismana Tabi Tutulmadan Gider Yazılacak Tutar

TUTARUYGULAMA DÖNEMİ
1500 ₺01/01/2021 – 31/12/2021
1400 ₺01/01/2020 – 31/12/2020
1200 ₺01/01/2019 – 31/12/2019
1000 ₺01/01/2018 – 31/12/2018
900 ₺01/01/2017 – 31/12/2017

3) Araç Giderlerine İlişkin İndirim Tutarları

2021 yılı için Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;
• (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 6.000 TL,


• (1) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000 TL,


• (7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL olarak belirlenmiştir

4) Araç Muayene Harçları

Aracın CinsiKDV’li Ücret Miktarı (TL)
a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için503,86 ₺
b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve
yarı römork için
372,88 ₺
c) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için189,98 ₺

5) Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82)

TUTARUYGULAMA DÖNEMİ
43.000₺2021
40.000₺2020
33.000₺2019
27.000₺2018
24.000₺2017

6) 2021 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (*)

2021 yılı asgari ücret
2021 yılı asgari ücret ve yasal kesintileri

*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.


**7103 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir

7) 2021 yılı Asgari Geçim İndirimi

2021 yılı asgari geçim indirimi
2021 yılı asgari geçim indirimi

8) Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de 2018/11597 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” yayımlandı.

Bu Karara göre;

7.1. Bağımsız denetime tabi olmanın genel ölçütleri

Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, art arda iki hesap döneminde aşan tüm şirketler bağımsız denetime tabidir.

• Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.
• Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.
• Çalışan sayısı 175 kişi.

7.2. Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi şirketler

2018/11597 Sayılı Karar’a ekli ve aşağıda yer verdiğimiz (I) sayılı listede belirtilen şirketler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabidir.

7.3. Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında halka açık sayılan şirketler

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında halka açık sayılan ve aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabidir.

• Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası.
• Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.
• Çalışan sayısı 50 kişi.

7.4. Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler

Aynı Karara ekli ve aşağıda yer verdiğimiz (II) sayılı listede belirtilen şirketlerden, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşanlar bağımsız denetime tabidir.

• Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.
• Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.
• Çalışan sayısı 125 kişi.

7.5. Diğer hususlar

• Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.

• Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı
bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.

• Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve İştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait fınansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır

I SAYILI LİSTE

1) 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Yatırım kuruluşları,
b) Kolektif yatırım kuruluşları,
c) Portföy yönetim şirketleri,
ç) İpotek finansmanı kuruluşları,
d) Varlık kiralama şirketleri,
e) Merkezi takas kuruluşları,
f) Merkezi saklama kuruluşları,
g) Veri depolama kuruluşları,
ğ) Derecelendirme kuruluşları,
h) Değerleme kuruluşları,
ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç
belgesi bulunan anonim şirketler.

i) Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap
döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler.

1) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Bankalar,
b) Derecelendirme kuruluşları,
c) Finansal holding şirketleri,
ç) Finansal kiralama şirketleri,
d) Faktoring şirketleri,
e) Finansman şirketleri,
f) Varlık yönetim şirketleri,
g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan
şirketler.

2) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik
şirketleri,

3)Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumlan, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketler.

4) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo işletmeleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi
mağazalar.

5) Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar:

a) Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı.

b) Uydu televizyon yayın lisansı.

c) Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı.

II SAYILI LİSTE

1) Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, demeklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler.

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler.

3) Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler.

4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler.

5) (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;

a) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler
hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler.

b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si
belediyelere ait olan şirketler.

9) Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar / Olanlar

Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar ve Olanlar
Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar ve Olanlar

10) Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

10.1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan
konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

10.2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.,

10.3. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25artırılarak hesaplanacaktır.
Buna göre büyükşehir belediyelerin de uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.,

10.4. İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 19 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

11) Defterler (6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi)

1) Tutulacak Defterler

Diğer taraftan;

• Makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti suretiyle damga vergisi ödeyen anonim şirketlerin damga vergisi defteri tutma zorunluluğu bulunmaktadır (20 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ).

• Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de
tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere
defterine kaydedilmesi halinde, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

2) Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları

Şuan için sadece Yevmiye Defteri ve Defteri Kebir elektronik ortamda tutulabilmektedir. Bunun dışındaki defterler için tasdik hükümleri geçerlidir. Bunu yanı sıra, elektronik ortamda tutulan defterler açısından açılış ve kapanış onayları aranmayacak; ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

Ayrıca;
• Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebileceği,
• Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir (açılış onayına tabi defterler) yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

3) Elektronik Defterler

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)’in;

“3.2.6. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümünde;

1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (eFatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

2- Bu Tebliğ yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız
denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,

e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.” açıklamalarına yer verilmiştir.

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin;

“IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünde;

1- 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil)
mükellefler.

3- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.

4- Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları.

5- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyv
ticaretiyle iştigal eden mükellefler.” şeklinde,

“IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünde;

a) 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde
sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren,

b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren,

c) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile
iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak,

ç) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve
ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak,
e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 01/07/2020 tarihi itibarıyla ya da yukarıdaki maddelerde yazılan şartları taşıdığı için (*)2020 yılı içinde (31/12/2020 tarihine kadar) e-Fatura
uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin 01/01/2021 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına da geçmeleri gerekmektedir.

*02/12/2020 tarihinde duyurunun bu bölümünde güncelleme yapılmıştır.

Ayrıca, 2020 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükelleflerin de 01/01/2021 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

12) Defter Tutma Hadleri

01.01.2021 tarihinden itibaren,

1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 300.000,00 TL veya satışlarının tutarı 420.000,00 TL’yi aşanlar,

2- 1. bentteki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 150.000,00 TL’yi aşanlar,

3- 1 ve 2 numaralı benhlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 300.000,00 TL’sini aşanlar

13) Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

YILIİSTİSNA TUTARI
202119.000 ₺
202018.000 ₺
201914.800 ₺
201812.000 ₺
201711.000 ₺
201611.000 ₺

14 ) Değerli Kağıtlar ve Bedelleri

15) Değerli Konut Vergisi

2021 yılı için açıklanan değerli konut vergisi alt ve üst sınırları 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Buna göre, 2021 yılında değerli konut vergisi beyanı ve ödemesi bu tablodaki tutarlar dikkate alınarak yapılacaktır

16) e-Uygulamalarına Geçiş Sınırları ve Süreleri

17) Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

18) Fatura Kullanma Mecburiyeti

YILMAKTU HAD
20211500₺
20201400₺
20191200₺
20181000₺
2017900₺
2016900₺

19) Gecikme ve Pişmanlık Zammı ile Gecikme Faiz Oranları

UYGULAMA DÖNEMİAYLIK ORAN
30.12.2019’dan itibarenAylık % 1,60
02.10.2019 – 29.12.2019Aylık % 2,00
01.07.2019 – 01.10.2019Aylık % 2,50
05.09.2018 – 30-06-2019Aylık % 2,00
19.10.2010 – 04.09.2018Aylık % 1,40

20) Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

21) Harcırah Tutarları (Vergiden Müstesna)

1- Yurt İçi Harcırah Tutarları

01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemi için

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilcektir.


2- Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel
30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 3468)” yayımlandı. Söz konusu
Kararda yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvele de yer verilmiştir

Buna göre, brüt aylık tutarı 4.169,88 TL’den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz

3- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ve Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin gelir vergisinden istisna tutarına ilişkin 30.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3468 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı
yayımlanmıştır. Buna göre, KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin gelir vergisinden istisna tutarı 192,60 TL olarak belirlenmiştir. KKTC’ye yapılacak seyahatlerde bu tutar gelir vergisinden istisna olacaktır.

22) KDV İadesi Üst Limitleri ( YMM raporu ile Alınabilecek )

23) KDV Tevkifat Oranları

Diğer taraftan, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden
tevkifat yapılacaktır.
() 03 Mart 2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) ile bazı teslimlere ilişkin KDV tevkifat oranları değiştirilmiştir. 1 No.lu Tebliğle Değişmeden Önceki İbare : (5/10) () 27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete’de 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.),

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU BÖLÜMÜ

(*)Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • – (11 Seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1.maddesiyle eklenen satır; Yürürlük 15.02.2017)Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
 • Kalkınma ve yatırım ajansları.
 • Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı
  kapsamında değerlendirilmez.

24) Kıdem Tazminatı Tavanı

25) Kira Geliri İstisna Tutarları

A) GMSİ Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarları
(Konut Kira İstisnası)

2021 yılı için 7.000.-TL’yi aşan kısım üzerinden vergi ödenecektir.
Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı kanunun 5.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012) istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 190.000 TL‘yi aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar

B)İş Yeri Kira Geliri

Tevkifata tabi tutulmuş iş yeri kira gelirleri 2021 yılı için 53.000.-TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir,

26) Konut ve İşyeri Teslimlerinde KDV Oranları

KAYNAKLAR

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara