2018 Yılı Defter Tutma Halleri

19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı ve 01.12.2013 tarih ve 28838 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ‘e göre “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanununa göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Tebliğde sayılan defterler yerine mezkûr Kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tutabilirler.” Der. bu tebliğden anlaşılacağı üzere VUK 177 hadlerini doldurmayan mükellefler İşletme defterini tutabilirler.

TUİK, 2018 yılındaki ceza ve harçların hesaplanmasında esas rakam olarak alınacak olan yeniden değerleme oranının temeli olan Yi-ÜFE oranını yüzde 14.47 olarak hesapladı.

Bu durumdan ötürü 2018 yılında tutulacak defterler türleri için belirlenen hadler için 2017 yılına bakmamız gerekmektedir. Buna göre Birinci Sınıf Defter‘e geçmek için gerekli rakamlar şunlardır ;

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017’dan itibaren 170.000 -TL veya satışları tutarı 476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017’dan itibaren 230.000 -TL lirayı aşanlar,
  2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017’dan itibaren 90.000 –TL Lirayı aşanlar;
  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017’dan itibaren 170.000 -TL lirayı aşanlar;
  4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);
  5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);
  6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

Buna göre; VUK 177.Maddesi Hadleri aşağıdaki şekilde oluşmaktadır. (2017 Yılı için)

Alış Tutarı                        Satış Tutarı
1.nci Bentteki Sınırlar;       170.000 TL,                       230.000 TL

2.nci Bentteki Sınırlar;       Gayri Safi Hasılatı               90.000 TL

3.ncü Bentteki Tutarlar;     1+2 Beraber Yapanlar       170.000 TL

ALIŞ TUTARI% 20 DÜŞÜK% 20 YÜKSEKSATIŞ TUTARI% 20 DÜŞÜK% 20 YÜKSEK
1.nci Bentteki Sınırlar;170.000136.000204.000230.000184.000276.000
2.nci Bentteki Sınırlar;90.00072.000108.000
3.ncü Bentteki Tutarlar;170.000136.000204.000

 

 

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara